استاد سعید بیضاوی

پیشکسوت رشته ی بدنسازی و پیشکسوت داوری

_